Referencie

Naše práce

Tu nájdete zoznam a informácie o projektoch, ktoré sme realizovali.

Domy seniorov – Kuraľany

Realizujeme novostavby od základov – Domy seniorov – výkopové práce, základové dosky , murovanie stien, montáž železobetónových stropov .Až po odvzdanie na klúč .

BVS – Železničnná

Pre Bratislavnské vodárenské služby sme realizovali kompletnú rekonštrukciu objektu ktorý pozostáva z 9 ks garáží a dvoch administratívnych častí. Objekt bol rekonštruovaný : kompletné búracie práce na stenách a podlahách , demontáž starých brán, okien a dverí , vybúranie betónových podláh v garážach , nasledovala výmena kanalizácí , realizovali sme pancierové podlahy pre nákladné autá. Omietanie stien a stropov vápenno cementových. Inštalácia rozvodov vykurovania vody a elektrických vedení. Výmena nového strešného plášťa taktiež výmena garážových brán , okien a dverí. Montáž rozvodov vzduchotechniky a chladenia. Maliarske práce, obkladačské práce. Inštalácia novej sanity a vykurovacieho systému. Následne dodávka a montáž nábytku.

BD – Kpt. Nálepku 51, Nová Dubnica

Na bytovom dome sme realizovali výmenu stupacích rozvodov vody , kanalizácie a plynu. V 1.PP sme realizovali výmenu ležatých rozvodov vody a plynu.

Dom Seniorov – Pri krížy , BA-Dúbravka

V dome seniorov sme realizovali kompletnú výmenu stupacích rozvodov vody , kanaliácie a vzduchotechnických potrubí vrátane ventilácie. Ležaté rozvody SV,TUV,C , novú pripojku vody . V rámci ústredného vykurovania sme realizovali výmenu termoregulačných hlavíc vo všetkých bytových jednotkách a uzatváracie a vypúštacie ventily , regulačné ventily na stupacích rozvodoch vykurovania.

Vonkajšie rozvody UK Komenského PRIFUK-MATFYZ

V Projekte sme realizovali kompletnú výmenu vonkajších rozvodov vodovodných potrubí až po nové pripojenia do pavilónov s vodomernými zostavami . Taktiež rozvody požiarnych vonkajších hydrantov a novej pripojovacej šachty pre univerzitný park.

Univerzita Komenského – PRIFUK

Na univerzite sme realizovali výmenu stupacích rozvodov vody , daždovej kanalizácie a chemickej kanalizácie . V projekte sme realizovali 5 pavilónov na fakulte. Stupacie rozvody vody boli relalizované z PPR, chemická kanalizácia zvárana z Geberit PE a daždovej kanalizácie z Pvc kanalizácie. Realizovali sme výmenu ležatých rovodov SV,T,C a chemickej a daždovej kanalizácie.

BD- Kátovská 26,27 – Holíč

V BD sme realizovali výmenu stupacích rozvodov vody, kanalizácie a plynu . Taktiež výmenu ležatých rozvodov plynu a studenej vody.

BD – Gagarinova 1215, Holíč

Na BD sme realizovali výmenu stupacích rozvovod vody , plynu a kanalizácie . Výmenu ležatých rozvodov plynu a studenej vody. Realizovali sme aj novú prípojku vody a vonkajšej kanalizácie a odvod daždovej vody okolo bytového domu.

Ďurgalova 12 , Bratislava

Na bytovom dome sme realizovali : výmenu stupacích rozvodov vody, kanalizácie plynu a rozvodov kúrenia stupacích aj bytových rozvodov a ležaté rozvody.