Zásady ochrany osobných údajov

Oznámenie o spracúvaní osobných údajov

Vsúvislosti so spracovaním osobných údajov fyzických osôb (ďalej len „OÚ“) zo strany nižšie identifikovaného prevádzkovateľa, prevádzkovateľ osobe, ktorá poskytuje svoje osobné údaje a/alebo ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto oznamuje informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a podľa §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoOÚ“).

1.POUČENIE O SPRACÚVANÍ OÚ

 1.1 Identifikácia prevádzkovateľa

názov: Thermklima, s.r.o.

sídlo: Mlynský Sek 425 , 941 02 Lipová

IČO: 50 958 615

kontakt: thermklima@gmail.com

1.2 Účely a právny základ spracúvania OÚ:

A. Výkon podnikateľskej činnosti – Prevádzkovateľ spracúva OÚ za účelom výkonu podnikateľskej

činnosti aplnenia stým súvisiacich práv a povinností vzmysle platných právnych predpisov. Právnym základom spracúvania OÚ pre tento účel je plnenie zo zmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) GDPR a oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.

B. Ochrana oprávnených záujmov auplatňovanie nárokov – Prevádzkovateľ na účel ochrany oprávnených záujmov auplatňovania nárokov spracúva OÚ na právnom základe plnenia zozmluvného vzťahu podľa čl. 6 ods. 1 psím. b) GDPR ana základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.

C. Účtovné a daňové účely – Prevádzkovateľ ďalej spracúva OÚ na účtovné a daňové účely, kde právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

D. Komunikáciasobchodnýmipartnermi–PrevádzkovateľďalejspracúvaOÚnaúčelykomunikácies obchodnými partnermi na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.

E. Evidencia doručenej pošty – Právnym základom na vedenie evidencie došlej pošty je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR.

F. Získavanie zamestnancov – Prevádzkovateľ za účelom získavania zamestnancov vedie evidenciu uchádzačov o zamestnanie, pričom právnym základom je výkon opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

G. Registratúrne účely, vyraďovanie údajov z IS a skartácia – Prevádzkovateľ v zmysle zákona č. 392/2005 Z. z. o archívoch a registratúrach vedie registratúrne záznamy každej jeho činnosti, a to aj mimo predchádzajúce účely, právnym základom je plnenie zákonnej povinnosti podľa č. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

H. Bezpečnosť a ochrana objektu – Prevádzkovateľ na ochranu objektu prevádzky používa kamerový systém, právnym základom je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 4 ods. 1 písm. f) GDPR.

1.3 Oprávnené záujmy prevádzkovateľa

Oprávneným záujmom prevádzkovateľa pri výkone jeho podnikateľskej činnosti je jeho snaha o rozvoj svojho podnikania, s čím súvisí aj oslovovanie aktuálnych a aj potencionálnych obchodných partnerov, pričom sa prevádzkovateľ môže dostať do kontaktu s fyzickými osobami konajúcimi v ich mene a následne spracúvať ich OÚ pri komunikácii. Prevádzkovateľ ďalej v pri plnení svojich záväzkov, alebo z plnení obchodných partnerov získava a spracúva OÚ obsiahnuté v dokumentácii

1

k výrobkom, dielam a službám, ktoré, sú predmetom uzatváraných zmlúv Primárne ide o certifikáty, osvedčenia, oprávnenia, protokoly, ktoré osvedčujú kvalitu predmetu plnenia alebo splnenie konkrétnych noriem pri výrobe alebo spracovaní predmetu diela, (ďalej len „certifikáty“).

Pri ochrane oprávnených záujmov auplatňovaní nárokov je oprávneným záujmom prevádzkovateľa ochrana jeho práv z obchodných a iných vzťahov.

Pri komunikácii s obchodnými partnermi je oprávneným záujmom prevádzkovateľa rozvoj jeho podnikateľskej činnosti, dobrá spolupráca a v neposlednom rade aj udržiavanie dobrých vzťahov medzi partnermi.

Ďalším oprávneným záujmom prevádzkovateľa je ochrana majetku a zaisťovanie bezpečnosti

objektu, v ktorom vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

1.4 Kategórie dotknutých osôb, spracúvaných OÚ a doba spracúvania:

Kategórie dotknutých osôb – Prevádzkovateľ spracúva OÚ osôb zastupujúcich v obchodnej komunikácii podnikateľov, štatutárov, osôb uvedených v účtovnej a inej dokumentácii, osôb označených v certifikátoch a uchádzačov o zamestnanie, prepravcovia, osoby vstupujúce do prevádzkových priestorov spoločnosti.

Kategórie spracúvaných OÚ – Prevádzkovateľ spracúva OÚ v rozsahu: titul, meno, priezvisko, funkcia alebo zaradenie, kontaktné údaje, podpis, prípadne ďalšie OÚ zverejnené vo verejných registroch a zdrojoch. Prevádzkovateľ dbá na minimalizáciu spracúvaných OÚ, obrazové zachytenia podoby. Doba spracúvania OÚ – Obecná doba spracúvania OÚ obsiahnutých v dokumentácii zo zmluvných vzťahov trvá po dobu trvania zmluvného vzťahu alebo do uplynutia lehoty na uplatnenie nárokov, prípadne do právoplatného skončenia súdneho a iného konania. V ostatných prípadoch sa prevádzkovateľ riadi príslušnými právnymi predpismi, na základe ktorých OÚ spracúva. Na účely komunikácie s obchodnými partnermi prevádzkovateľ spracúva OÚ po dobu existencie spoločnosti. Doba spracúvania OÚ na registratúrne účely je 5 rokov. Kamerové záznamy sa uchovávajú po dobu 15 dní.

1.5 Získavanie a odmietnutie OÚ

Prevádzkovateľ získava OÚ zobchodnej komunikácie so svojimi partnermi, zo získanej dokumentácie alebo od uchádzačov o zamestnanie, spravidla v rozsahu, v akom ich dotknutá osoba poskytne. Ďalej prevádzkovateľ môže získavať OÚ z verejných alebo zákonných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo iných osôb.

V prípade, že prevádzkovateľ získa OÚ mimo stanovené účely spracúvania, prevádzkovateľ tieto OÚ bezodkladne vráti pôvodcovi a informuje ho o odmietnutí týchto OÚ.

1.6 Kategórie subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté OÚ:

Prevádzkovateľ spracúvané OÚ poskytuje a sprístupňuje len v nevyhnutnej miere, a to na základe zákonných povinností alebo uplatňovaných práv a nárokov príslušným oprávneným orgánom štátu, osobám, ktoré poveruje na spracúvanie OÚ na základe zmluvy (sprostredkovatelia), ako je napríklad externý poskytovateľ účtovných služieb alebo poskytovateľ softvérového vybavenia. Ďalej prevádzkovateľ poskytuje OÚ uvedených v certifikátoch príjemcom technickej a inej dokumentácie v súvislosti s plnením zmluvných povinností, pričom môže dochádzať aj k prenosu do tretích krajín.

1.7 Prenos OÚ do tretích krajín

Prevádzkovateľ vo výnimočných prípadoch môže vykonávať prenos OÚ dotknutých osôb do tretích krajín a to v prípade, keď súčasťou plnenia zo zmluvy je aj vyhotovenie a doručenie technickej dokumentácie do tretej krajiny, a súčasťou takej dokumentácie sú licencie, certifikáty a iné obdobné dokumenty obsahujúce OÚ.

Prevádzkovateľ v takom prípade vykonáva prenos na základe výnimky pre osobitné situácie podľa

čl. 49 ods. 1 písm. a, c) GDPR.

1.8 Spracúvanie OÚ formou automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, ani spracúvanie formou profilovania. Prevádzkovateľ vykonáva spracúvanie automatizovanými a informačne technologickými prostriedkami, pričom berie do úvahy riziká narušenia práv dotknutých osôb. Na minimalizáciu týchto rizík prijal primerané technické a organizačné opatrenia.